Forside‎ > ‎

Vedtekter

VEDTEKTER FOR RØRÅS VELFORENING.

VEDTATT AV ÅRSMØTET 21.08.2018.

§ 1: Formål

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i distriktet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. Foreningen tar opp enhver sak som kan tjene disse formål. Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral.

§ 2 Medlemskap

Medlem blir enhver ved kjøp av tomt i byggefeltet. Medlemmer som i en årrekke har vist særlig stor interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling av styret.

§3 Kontingenten

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til Rørås Velforening. Medlemskontingent som forskuddsbetales, kan bruke forrige års sats. Det er ikke anledning til å forskuddsbetale mer enn ett år av gangen.

§ 4 Styret

a. Foreningen ledes av et styre som består av 3 faste medlemmer, leder og 2 styremedlemmer samt ett varamedlem. Styret velges av årsmøtet. Hvert år trer leder og 1 av styrets medlemmer ut. Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver selv. Styrets medlemmer plikter å sette seg inn i Driftshåndbok for Rørås Velforening, og vedlikeholde denne som nødvendig.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer er til stede. Varamedlem har normalt ikke stemmerett, med mindre vedkommende møter i stedet for et av de faste medlemmene.

c. Styret møtes så ofte lederen eller minst 2 styremedlemmer finner det nødvendig.

d. Alle saker og korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Det føres protokoll fra alle saker som styret behandler. Protokollen skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer, med mindre særlige hensyn til personvern skulle tilsi noe annet.

e. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål, og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av tiltak innenfor budsjettrammer vedtatt av årsmøtet. Regnskapsåret er 01.01 – 31.12.

f. Styret har fullmakt til å nedsette komiteer og utvalg for å løse spesielle, tidsavgrensede oppgaver.

g. Styret gis følgende signaturrett: «Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.»

§ 5: Medlemsmøter

Medlemsmøte avholdes når styret finner det nødvendig. Det skal gjøres kjent med minst 8 dagers varsel.

§ 6: Årsmøtet

a. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes i løpet av mars / april. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 6 ukers varsel.

b. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må framsettes skriftlig til styret senest 4 uker før årsmøtet.

c. Saksliste, med saksdokumenter, skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet, disse publiseres normalt på foreningens nettsider.

d. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte med stemmerett. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

e. En fra hver husstand har stemmerett på årsmøtet.

f. Årsmøtets beslutninger protokolleres. Protokollen legges ut på nettsiden til Rørås Velforening: www.rorasvel.no.

g. Årsmøte skal behandle:

1) KONSTITUERING

a) Valg av dirigent

b) Valg av protokollfører

c) Valg av 2 protokollunderskrivere

d) Valg av 2 medlemmer til tellekorps

2) ÅRSMELDING MED REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING

3) INNKOMNE FORSLAG

4) BUDSJETT OG FASTSETTING AV KONTINGENT

5) VALG

a) Leder for 1 år

b) 1 styremedlem for 2 år

c) 1 varamedlem for 1 år

d) Revisor for 1 år

e) Leder av valgkomite for 1 år og 1 medlem for 1 år.

Valg som nevnt under punkt 5 a-c, skal som regel skje skriftlig. Ved øvrige valg nyttes skriftlig avstemning dersom ett medlem forlanger det.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes etter minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1⁄4 av medlemmene kommer med skriftlig krav om dette. Det kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8 Oppløsning av foreningen

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare skje når minst 3⁄4 av samtlige medlemmer i foreningen har godkjent det. Har foreningen midler, skal disse benyttes til det beste for stedets beboere.


Ċ
Rørås Velforening Revetal III,
29. apr. 2015, 13:06
Ċ
Rørås Velforening Revetal III,
29. apr. 2015, 13:05
Ċ
Rørås Velforening Revetal III,
29. apr. 2015, 13:04
Ċ
Rørås Velforening Revetal III,
14. apr. 2016, 11:27
Ċ
Rørås Velforening Revetal III,
23. aug. 2018, 10:44